Voorwaarden

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van deze website voor eigen risico is en dat de partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie of de realisatie van deze website op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, indirecte, punitieve of gevolgschade of voor andere verliezen, kosten of uitgaven van eender welke aard (inclusief juridische kosten, expertkosten of andere uitbetaalde sommen) die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het betreden, gebruiken of doorzoeken van deze website of van het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video en audio van deze website, inclusief maar niet beperkt tot al wat veroorzaakt wordt door virussen, computerfouten, menselijke activiteit of inactiviteit, eender welke storingen in het computersysteem, de telefoonlijn, de hardware, de software of de programma’s, of eender welke andere fouten, gebreken of defecten in computertransmissies of netwerkverbindingen.

Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op de website gebaseerd zijn op actuele informatie en Sweynbeer alle redelijke inspanningen doet om te verzekeren dat al het materiaal op de website correct is, kan nauwkeurigheid niet gegarandeerd worden en geeft Sweynbeer geen garanties voor en doet geen verklaringen omtrent de nauwkeurigheid ervan.

Alle inhoudelijke informatie en materialen op deze website worden u als zodanig en voor zover deze beschikbaar zijn ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en de afwezigheid van inbreuken. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief achteloosheid, kan Sweynbeer aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid gebruik te maken van deze website, en Sweynbeer kan evenmin verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die het gevolg is van fouten, verzuim, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, vergissingen, defecten, vertragingen van de werking of transmissie, of gebrekkige prestaties, al dan niet veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van Sweynbeer vallen, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, falen van de communicatielijnen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot de documenten, programma’s of diensten van deze website. De totale aansprakelijkheid van Sweynbeer voor alle schade, verliezen en rechtsmiddelen zal onder geen beding meer dan vijf euro (€5,00) bedragen. In bepaalde rechtsgebieden kan aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet beperkt of uitgesloten worden; bovenstaande beperking of uitsluiting is dus mogelijk niet op u van toepassing.

Door het bekijken, indienen of posten van gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Sweynbeer niet verantwoordelijk is voor de informatie, gegevens, tekst of andere materialen die in de gebruikersinhoud kunnen verschijnen.  Meningen die in de gebruikersinhoud verwoord worden, weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van Sweynbeer, en Sweynbeer stemt niet in met en heeft geen controle over de gebruikersinhoud. Sweynbeer geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de gebruikersinhoud of de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gebruikersinhoud. Als u denkt dat bepaald materiaal op de website een inbreuk vormt op deze voorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@sweyn.beer

Hoewel Sweynbeer of andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of realisatie van de website toezicht of controle kunnen uitoefenen op transmissies, posts, discussies of gesprekken, aanvaarden Sweynbeer en alle partijen die bij de creatie, productie of realisatie van deze website betrokken zijn geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen wegens laster, smaad, kwaadsprekerij, obsceniteiten, pornografie, blasfemie of onjuiste voorstellingen.

Geen vertrouwelijkheid

Op bepaalde delen van onze website heeft u de mogelijkheid om ons persoonlijke gegevens of gebruikersinhoud (zoals hierboven bepaald) te bezorgen. Gelieve ons privacybeleid te lezen voor meer info over de manier waarop we informatie verzamelen en gebruiken.

Het internet is geen volkomen veilig medium, wat betekent dat de privacy van uw mededelingen en van uw bezoeken aan deze website niet kan worden gegarandeerd. De aard van via internet gevoerde communicatie kan onderhevig zijn aan datacorruptie, ongeoorloofde toegang, onderschepping en vertraging.

Sweynbeer stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze website op prijs. Helaas worden niet specifiek verzochte creatieve ideeën, suggesties of materialen niet aanvaard of in aanmerking genomen door Sweynbeer. Wij vragen u daarom om ons geen dergelijke materialen te sturen. Indien u ons ondanks dit verzoek toch creatieve materialen of andere informatie stuurt, gaat u ermee akkoord om geen eigendomsrechten, juridische rechten of controle te zullen uitoefenen over de door u ingezonden informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, morele rechten of impliciete overeenkomsten), en doet u afstand van uw recht om enige financiële of andere beloning te ontvangen voor dergelijke ongevraagde inzending, met inbegrip van maar niet beperkt tot erkenning of eer.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Sweynbeer en haar aanverwante bedrijven, en hun respectieve functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren voor en te beschermen en verdedigen tegen alle verliezen, kosten, uitgaven (zoals redelijke honoraria en kosten van advocaten), vorderingen, schadevergoedingen en aansprakelijkheden die verband houden met uw gebruik van de website en met eventuele door u gepleegde inbreuken op deze voorwaarden.

Links naar derden

Hoewel deze website links naar andere websites kan bevatten, wil dat niet zeggen dat Sweynbeer deze andere websites rechtstreeks of onrechtstreeks goedkeurt of sponsort, en wijst dat niet op een rechtstreeks of onrechtstreeks verband of verwantschap tussen Sweynbeer en deze websites, tenzij dat expliciet in deze voorwaarden wordt aangegeven.   Door deze website te betreden, erkent u en gaat u akkoord dat Sweynbeer niet alle websites waarnaar deze website verwijst gecontroleerd heeft en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina’s op andere websites en van andere websites waarnaar deze website verwijst.  Als u links volgt naar pagina’s op andere websites of naar andere websites, doet u dat op eigen risico.

Volledige overeenkomst/Aanpassingen

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Sweynbeer met betrekking tot het gebruik van deze website en worden door u aanvaard bij het gebruik van de website, en u gaat ermee akkoord om zich door deze voorwaarden te laten binden. Sweynbeer behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op eender welk moment en om eender welke reden aan te passen, en deze aanpassingen gaan onmiddellijk van kracht na de bekendmaking ervan, welke op eender welke manier kan plaatsvinden, zoals door het plaatsen van de bijgewerkte versie van de voorwaarden op de website.  Als u de website na een dergelijke bekendmaking gebruikt, wordt u verondersteld deze aanpassingen te aanvaarden. U wordt verondersteld deze voorwaarden regelmatig te bekijken zodat u vertrouwd bent met de recentste versie. U begrijpt en gaat akkoord dat Sweynbeer de website op eender welk tijdstip mag aanpassen, en daarbij eender welke inhoud op de website kan verwijderen, wissen of aanpassen.

Geen partnerschap

Zowel u als Sweynbeer erkent en gaat akkoord dat er geen partnerschap ontstaat en dat noch u, noch Sweynbeer het vermogen of de bevoegdheid heeft om de andere partij te binden of enige verplichtingen op te leggen.

Geen afstand

Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing voor zover de wet dit toelaat. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet uitvoerbaar is, dan wordt die bepaling losgekoppeld van deze voorwaarden en heeft die bepaling geen impact op de geldigheid en uitvoerbaarheid van eender welke andere bepalingen. Indien Sweynbeer deze voorwaarden niet naleeft wegens overmacht, oorlog, brand, rellen, terrorisme, aardbevingen, acties van de federale, regionale of lokale overheid of om enige andere reden die buiten de redelijke controle van Sweynbeer valt, wordt dit niet als een inbreuk op deze voorwaarden beschouwd. Indien Sweynbeer geen actie onderneemt wanneer u of iemand anders op eender welk moment een inbreuk op deze voorwaarden pleegt, betekent dit niet dat Sweynbeer afstand doet van haar recht om actie te ondernemen bij gelijkaardige of andere inbreuken in de toekomst.

Koppen

De koppen in deze voorwaarden dienen enkel als hulpmiddel en referentie. Deze koppen beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet. Deze voorwaarden, gecombineerd met de items die deel uitmaken van deze voorwaarden door middel van verwijzing, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de website, en vervangen eventuele eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot de website.  Indien een rechtbank oordeelt dat bepaalde van deze voorwaarden niet uitvoerbaar of ongeldig zijn, dan zal die voorwaarde van toepassing zijn voor zover de geldende wetgeving dat toelaat en zullen de andere voorwaarden geldig en uitvoerbaar blijven. De website en eventuele promoties op de website zijn ongeldig indien verboden.

Brouwerij Sweynbeer
Sweynbeerstraat 25
1982 Elewijt (Zemst)
BE0783.767.027

© 2024 Brouwerij Sweynbeer

PRIVACY & VOORWAARDEN

logo-nix18-white